Naudojimosi treniruočių studijos THE ONE teikiamomis paslaugomis taisyklės

1. Treniruočių studijos The ONE, esančios adresu Daukšos g. 3, Vilniuje, taisyklės (toliau – taisyklės) yra privalomos visiems asmenims, kurie naudojasi Studijos paslaugomis. Visi asmenys, norintys naudotis Studijos paslaugomis (toliau – Lankytojas), privalo susipažinti su taisyklėmis ir jų laikytis. Už nepilnamečius atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos  paslaugomis.

2. Prieš pradedant lankytis Studijoje, rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, kad sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Studijoje, tenka Lankytojui. Studija neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

3. Lankytojai, norintys naudotis Studijos paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį apsilankymo mokestį arba įsigyti kartinį abonementą (toliau – Abonementas). Įsigydamas Abonementą, Lankytojas pateikia savo vardą, pavardę bei kontaktinius duomenis (tel. nr., elektroninį pašto adresą) ir sutinka nurodytais kontaktais gauti informaciją, susijusią su Studijos veikla.

4. Įsigijus kartinį abonementą (4k, 8k, 12k, 16k, 24k), pastarasis pradeda galioti nuo pirmo užsiėmimo ir galioja 1 mėnesį. Pasibaigus abonemento galiojimo laikui, neišnaudoti kartai į kitą mėnesį nekeliami – jie anuliuojasi.

5. Su vienu abonementu gali sportuoti tik vienas narys. Abonementas yra vardinis. Išimties atveju, suderinus su administracija, abonementas gali būti naudojamas kitam šeimos nariui ar padovanotas kitam asmeniui.
6. Grupinė treniruotė nevyksta, jei į užsiėmimą užsiregistruoja mažiau nei 3 žmonės.

7.  Abonemento galiojimolaikas gali būti pratęsiamas TIK ligos atveju ir tik su gydytojo pažyma, iš anksto apie tai informavus Studiją. Pasveikęs Lankytojas, norėdamas pratęsti Abonemento galiojimo laiką, privalo pateikti administracijai gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodytas ligos laikotarpis. Abonementas gali būti pratęstas tik tokiam terminui, kiek truko liga.

8.   Lankytojai asmeninius daiktus turi laikyti rūbų dėžutėse, esančiose persirengimo kambaryje. Studija neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai Studijoje saugomi 30 dienų nuo jų radimo Studijoje dienos.

9.   Lankytojai Studijos paslaugomis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Būtina išankstinė registracija į kiekvieną treniruotę. Registraciją atšaukti galima iki treniruotės likus ne mažiau kaip 3 val. Neatšaukus savo apsilankymo prieš 3 valandas ir neatvykus į treniruotę, Lankytojo apsilankymas aktyvuojamas.

10.  Į treniruočių salę lankytojai įleidžiami tik su švaria (tik sportui) skirta sportine apranga ir avalyne.1

11.  Studijos  administracija turi teisę savo nuožiūra keisti kainas, tvarkaraščius ir trenerius. Taip pat fotografuoti, filmuoti treniruotes bei platinti savo internetiniame puslapyje, facebook profilyje, reklaminiuose bukletuose ar kitose reklamos sklaidos priemonėse. Apie tai, kad treniruotės metu bus fotografuojama ar filmuojama bus pranešama registracinėje sistemoje prierašu prie treniruotės. Asmenys nenorintys viešinti savo atvaizdo turi apie tai pranešti prieš treniruotę. Jie nebus fotografuojami ir/ar filmuojami.

12. Kiekvienas Lankytojas, atėjęs į Studiją ir įsigijęs terminuotą abonementą arba sumokėjęs vienkartinį paslaugos mokėstį, įgyja teisę naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis ir tuo patvirtina, kad yra susipažinęs su Studijos vidaus taisyklėmis ir įsipareigoja jų besąlygiškai laikytis.

13.Treniruočių studijos THE ONE administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo. Išsamios treinuočių studijos THE ONE taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti internetinėje svetainėje www.the-one.lt

 

 

Aš, žemiau pasirašęs (-iusi) susipažinau su šiomis Taisyklėmis, sutinku jų laikytis bei prisiimu atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų ir pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes.

_______________________, Vilnius ________________________________________ (data)                                                                   (lankytojo vardas, pavardė, parašas)

Share This