top of page

TRENIRUOČIŲ STUDIJOS THE ONE TAISYKLĖS

 

BENDROJI DALIS:

 

1.   MB „Žvirblio lizdas“, juridinio asmens kodas 305848093, registracijos adresas: Žygio g. 95 - 50, (toliau – THE ONE, arba Studija) siekia maksimaliai užtikrinti interneto svetainės www.the-one.lt (toliau – Interneto svetainė), THE ONE paslaugų naudotojų (toliau – Lankytojai, arba Jūs) bei kitų asmenų privatumą ir tvarkomų asmens duomenų saugumą. Ši Privatumo politika (toliau – Privatumo politika) paaiškina, kaip mes tvarkome surinktus asmens duomenis. Visi asmenys, norintys naudotis Studijos paslaugomis privalo susipažinti su taisyklėmis ir jų laikytis. Už nepilnamečius asmenis, kurie lankosi Studijoje bei naudojasi jos paslaugomis, atsako jų tėvai, patvirtindami, kad nepilnamečio sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos teikiamomis paslaugomis.

 

2.     Prieš pradedant lankytis Studijoje, rekomenduojama pasikonsultuoti su savo gydytoju ir įsitikinti, kad sveikatos būklė leidžia naudotis Studijos paslaugomis. Visa atsakomybė dėl Lankytojo sveikatos sutrikimų, nelaimingų atsitikimų, atsiradusių lankantis Studijoje, tenka Lankytojui. Studija neatsako ir neatlygina Lankytojui dėl jo sveikatai ir gyvybei padarytos turtinės bei neturtinės žalos.

 

3.     Lankytojai, norintys naudotis Studijos paslaugomis, privalo sumokėti vienkartinį apsilankymo mokestį arba įsigyti narystę (toliau – Narystė), įsigydamas Narystę, Lankytojas pateikia savo vardą, pavardę bei kontaktinius duomenis (telefono numerį, elektroninį pašto adresą, gimimo datą) ir sutinka nurodytais kontaktais gauti informaciją, susijusią su Studijos veikla.  

 

4. Lankytojas, norintys naudotis Studijos paslaugomis, privalo susikurti vartotoją registracijų sistemoje www.the-one.ltbei užsiregistruoti į treniruotes. Neaktyvaus lankytojo paskyra yra trinama automatiškai (po metų). 

 

5.     Studija informuoja, kad surinkti Lankytojų asmens duomenys bus tvarkomi išimtinai su Studijos veikla susijusiems tikslams įgyvendinti: identifikuoti Studijos Lankytojus, jų narysčių galiojimo terminus, informavimui su Studijos veikla susijusiais klausimais ir pan. Studija patvirtina, kad Lankytojų asmens duomenys jokiems tretiesiems asmenims ar su Studijos veikla nesusijusiems tikslams naudojami nebus. Studija patvirtina, kad Lankytojų duomenis saugos ne ilgiau nei numato Lietuvos Respublikos teisės aktai. 

 

6.     Studija informuoja, kad kiekvienas Lankytojas turi teisę susipažinti su jo tvarkomais asmens duomenimis, reikalauti juos ištaisyti, reikalauti ištrinti jo asmens duomenis ar dalį jų, reikalauti perkelti jo duomenis kitiems subjektams (jei tai yra įmanoma), atsiimti savo duotus sutikimus asmens duomenų tvarkymui ir reikalauti nustoti juos tvarkyti, taip pat pateikti skundą priežiūros institucijai. Bet kokiais asmens duomenų tvarkymo klausimais, prašome kreiptis į Studijos administraciją: info@the-one.lt

 

7.     Įsigijus metines kartines narystes (50 kartų, 100 kartų, 200 kartų ar 300 kartų), jos pradeda galioti nuo narystės įsigijimo ir metinės sutarties pasirašymo dienos ir galioja 12 mėnesių + 1 mėnesis atostogoms. Lankytojas turi galimybę mokėti visą sumą iš karto, arba, pasitvirtinus mokėjimų grafiką, abipusiu susitarimu kas mėnesį, kas ketvirtį arba kas pusmetį. Internetiniame puslapyje www.the-one.lt nurodyta mėnesio kaina, pasirašius metinę sutartį ir išskaidant mokėjimus į 12 dalių. Renkantis mokėti kas ketvirtį, nurodyta suma yra dauginama iš trijų mėnesių ir Lankytojas sumoka sumą per keturis kartus, renkantis mokėti kas pusmetį, nurodyta mėnesio kaina yra dauginama šešių mėnesių ir atliekami du mokėjimai. Pasirinkus mokėti visą sumą, mėnesio kaina yra dauginama iš 12 mėnesių ir mokėjimas atliekamas iškart.

 

8. Lankytojas įsipareigoja mokėjimus atlikti laiku, iki einamojo mėnesio 10 dienos, pagal metinės sutarties priede suderintą mokėjimų grafiką. Lankytojui išnaudojus visus turimus kartus anksčiau numatytos narystės pabaigos, lankytojas įsipareigoja padengti likutį per tris darbo dienas nuo paskutinio kredito išnaudojimo. Pasibaigus kartams, lankytojas, sumokėjęs likutį, turi teisę įsigyti naują narystę, pasirašant naują metinę sutartį.

 

 

9. Įsigijus trumpalaikę 10 kartų narystę, ji pradeda galioti pirkimo dieną. Narystės galiojimo trukmė - 3 mėnesiai. 

 

10.Įsigyta narystė galioja tik vienam nariui. Narystė yra vardinė. Išimties atveju, suderinus su administracija, narystė gali būti naudojama kitam šeimos nariui ar padovanota, perleista kitam asmeniui.

 

11. Grupinė treniruotė nevyksta, jei į užsiėmimą užsiregistruoja mažiau nei 3 žmonės studijoje THE ONE BOUTIQUE. Apie atšaukiamą treniruotę lankytojai yra informuojami el. laišku

 

 

12.  Narystės galiojimo laikas gali būti pratęsiamas TIK ligos atveju ir tik su gydytojo pažyma, iš anksto apie tai informavus Studijos administraciją. Pasveikęs Lankytojas, norėdamas pratęsti Narystės galiojimo laiką, privalo pateikti administracijai gydytojo pažymą, kurioje turi būti nurodytas ligos laikotarpis. Narystė gali būti pratęsta tik tokiam terminui, kiek truko nedarbingumo periodas.

 

13.  Lankytojai Studijos paslaugomis gali naudotis tik pagal numatytą užsiėmimų tvarkaraštį. Būtina išankstinė registracija į kiekvieną treniruotę. Registraciją atšaukti galima iki pietinių ir vakarinių treniruočių likus ne mažiau kaip 3 val. ir iki 21:00 val. rytinių treniruočių išvakarėse. Neatšaukus savo apsilankymo ir neatvykus į treniruotę, Lankytojo apsilankymas aktyvuojamas ir minusuojamas 1 kreditas. 

 

 

14.  Studijos administracija turi teisę savo nuožiūra keisti kainas, tvarkaraščius bei trenerius. 

 

15.  Treniruočių studijos THE ONE administracija pasilieka teisę atnaujinti šias Taisykles be išankstinio perspėjimo. Išsamios treniruočių studijos THE ONE taisyklės pateikiamos ir su jomis galima susipažinti internetinėje svetainėje www.the-one.lt

HIGIENA:

 

16.     Į treniruočių salę lankytojai įleidžiami tik su švaria (tik sportui) skirta sportine apranga ir avalyne.

 

17.    Lankytojai asmeninius daiktus THE ONE BOUTIQUE studijoje turi laikyti rūbų dėžutėse, esančiose persirengimo kambaryje. Studija neatsako už Lankytojų asmeninių daiktų dingimą, praradimą ar sugadinimą. Prašome nepalikti asmeninių daiktų be priežiūros. Palikti Lankytojo daiktai Studijoje saugomi 30 dienų nuo jų radimo Studijoje dienos.

 

 

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS:

 

18. Įsigydamas Studijos narystę ar vienkartinį apsilankymą Lankytojas patvirtina, kad:

18.1.1.  su šiomis Taisyklėmis susipažino ir sutinka jų laikytis bei prisiima atsakomybę už Taisyklėse nustatytų sąlygų bei pareigų nesilaikymą bei šiuo nesilaikymu sukeltas pasekmes;

18.1.2. sutinka būti fotografuojamas ir filmuojamas užsiėmimų, seminarų metu Studijos rinkodaros tikslais;

18.1.3. sutinka, kad jo telefono numeris ir elektroninio pašto adresas Studiją valdančios MB “Žvirblio lizdas” studija, kaip asmens duomenų tvarkytojo, būtų naudojamas tiesioginės rinkodaros tikslais (naujienų, informacinių pranešimų, reklaminių žinučių ir laiškų siuntimui).

 

19. Studijos lankytojų asmens duomenys yra tvarkomi Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

 

20. Prašymą/skundą dėl Studijoje, tinklapyje įsigytos prekės ar paslaugos Lankytojas gali pateikti info@the-one.lt. Ginčo nepavykus išspręsti, Lankytojas gali kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą (Vilniaus g. 25, 01402 Vilnius, el. p. tarnyba@vvtat.lt, tel. 8 5 262 67 51, faks. (8 5) 279 1466, interneto svetainėje www.vvtat.lt) ar užpildyti prašymo formą EGS platformoje http://ec.europa.eu/odr/.

 

 

bottom of page